| Hlavní stránka | Kniha návštěv | Seznam rubrik | Rozšířené hledání |
Vyberte si prosím

Sesterský web
sesterský web Lomy Amerika

Jihlava v letopočtech
1101 - Připomenutí staré obchodní stezky z ji?ní Moravy - Moravských Budějovic, Čáslavic, Brtnice, nedaleko Jihlavy, Polná a dál na sever.
12. stol. - Zanedlouho po vzniku první osady postavili osadníci první svatostánek.
první pol. 13. stol. - Byl na místě svatostánku postaven kostelík sv. Jana, pravděpodobně patřící řádu německých rytířů.
1233 - První zmínka v historických pramenech o Jihlavě je pergamenová listina, kde biskup Robert potvrzuje ?e řád německých rytířů prodal v?echny světské statky v Humpolci a nad Jihlavou za 100 hřiven stříbra klá?teru ?elivskému.
1234 - Václav I. daruje Jihlavu s dal?ími statky nově zakládanému cisterciáckému klá?teru v Ti?nově. Pro nás je důle?ité ?e v této listině je oficiálně potvrzena existence trhu a mýta v Jihlavě.
po r. 1238 - Nález stříbrných rud.
1240 - Václav I. věnuje klá?teru Bánov, aby získal zpět Jihlavu a Brtnici.
počátek 40. let 13. stol. - Obrovské masy lidí přichází do Jihlavy a bouřlivý rozvoj dolování stříbrných rud, jihlavské stříbro se stává základem ekonomické moci na?ich panovníků Václava I. a Přemysla Otakara II.
1249 - Formování jihlavského městského a horního práva. První potvrzení přítomnosti mincovny v Jihlavě.
1250 - Dokončení baziliky Nanebevzetí Pany Marie řádu men?ích bratří sv. Franti?ka. v ulici Matky Bo?í, je to trojlodní bazilika a nejstar?í kamennou stavbou horního města.
konec 40. let 13. stol. - Vzniká areál dominikánů v Kří?ové ulici, budovy jejich konventů zpevňovaly hradební systém města se říci , ?e je jedna z prvních uvědoměle gotických staveb na na?em území.
Poslední z trojice mimořádných církevních staveb je městský farní chrám sv. Jakuba Vět?ího. Jakubský kostel začal být stavěn ve star?ím hmotněj?ím duchu ov?em ovlivněn dominikány byl dostaven v cela gotickém duchu.
31. květen 1257 - Olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku vysvětil kostel sv. Jakuba.
1260 - S Jihlavou je spojena i mincovní reforma Přemysla Otakara II., přiná?ející ra?bu nových kvalitních brakteátů, jednostranných ra?ených stříbrných mincí.
1261 - Vysvěcení kostela sv. Kří?e.
8. května 1266 - V listině pape?e Honoria II. je první historická zmínka o řece Jihlavě ( Giglaue ).
4. červenec 1269 - Dal?í podporou obchodu je udělení práva skladu Přemyslem Otakarem II., jeho? originální listina je nejstar?í písemností dne?ního jihlavského archivu.I kdy? toto právo bylo po několika letech vráceno Německému Brodu, jen? o něj kvůli Jihlavě při?lo.
1270 - Vzniká písemná podoba jihlavského městského a horního práva, tzv. exemplář "A"
60. a? 70. léta 13. stol. - Přemysl Otakar II. uděluje Jihlavě listinu, ve které odpou?tí Jihlavským berní a clo na čtyři roky ve v?ech svých zemích, aby mohli u?etřené peníze věnovat na opravu a zdokonalení hradebního systému. Z formulace textu vyplívá, ?e opevnění muselo existovat ji? dříve a ve smyslu uvedené listiny bylo dovedeno do určitého stupně dokonalosti.
40. a? 80. léta 13. stol. - Největ?í rozkvět jihlavského stříbrného hornictví, nejvýnosněj?í tě?ba v celém českém státě.Jihlava se poprvé dotkla hvězd, jak po stránce ekonomické, právní tak i architektonické a technické. Na konci 13. stol. se musí u? přejít k tě?bě hlubinné.
1290 - Městský notář a správce ?koly Heřman pí?e druhou listinu jihlavského městského a horního práva, tzv. exemplář "B". Jihlava je zastíněna bohat?ím revírem kutnohorským.
1297 - Písemná zpráva o tzv. " horní svobodě " jihlavských obyvatel.
1300 - Václav II. vydává svůj známý zákon " práva horní královská ".
1306- Jihlava obsazena Rudolfem Habsburským.
prosinec 1307 - Raimund obsazuje město jménem Jindřich Korutanského.
14. červenec 1308 - Znojemským mírem Jihlava zastavena rakouskému vévodovy Albrechtovy sličnému.
1311 - Král Jan Lucemburský vykupuje Jihlavu od Fridricha Habsburského.
5. září 1323 - Jan Lucemburský osvobozuje Jihlavské od zemské berně z jejich statků.
4., 5. srpen 1328 - Jihlavské doly jsou posti?eny ničivým zemětřesením spolu se zátopami.
1345 - Markrabě Karel výslovně roz?ířil působnost jihlavského horního soudu jako nejvy??í instance horní na celý český stát, dále pak přivádí do Jihlavy ?idy, kteří zde sehrají důle?itou úlohu v obchodě.
1346 - Vzniká nejstar?í cech krejčích, pak vlnařů, soukeníků ,?evců, lazebníků, rybářů, kovářů, sedlářů, kolářů, ostro?níků, brnířů, ko?e?níků a sladovníků. Z počátku se tak činilo proti odporu městské rady a panovníka. Nebo? v ce?ích bylo spatřováno naru?ení principů jednotné zprávy.
1353 - Jihlavu postihuje nejstar?í bezpečně datovaný po?ár, jemu? kromě vět?iny města a hradeb padala za obět i část městského archivu s městskými knihami. Městu na 5 let odpu?těny ve?keré platby.
27. květen 1359 - Karel VI. potvrzuje svým císařským majestátem v?echna Jihlavská práva, tehdy je snad jihlavské privilegium "A" opatřeno pečetěmi.
1370 - Císař Karel IV. osvobozuje jihlavské od placení dla?ebního mýta
1376 - Znovu se opakující katastrofa ničivé zemětřesení spolu se zátopami, které se opakují je?tě ve vět?ím měřítku ne? v r. 1353.
1386 - Vznik jihlavského vodovodu. Markrabě Jo?t povoluje listinou pou?ít výnosu vodovodu pro potřeby města.
19. února 1402 - Přepadení Jihlavy Zikmundem Kři?anovským z Rok?tejna a dal?ími ?lechtici z okolí. Přepadení se ov?em nezdařilo.
1405 - Mor v Jihlavě
1407-8 - Mor v Jihlavě.
1410 - Vznik rukopisného souboru napsaného notářem Michalem nebo Janem Vy?ňovským pod názvem " Kniha Jihlavská " , dnes dochována ve vídeňské Národní knihovně
1419 - Nejstar?í známý tr?ní řád v Jihlavě.
1420 - Definitivní ránu dostává jihlavská tě?ba vypuknutím husitských válek.
1420 - Jihlav?tí s ostatními moravskými městy se po boku Zikmunda účastní prvního velkého ta?ení proti husitům, směrem na Prahu. Dále se pak tého? roku účastní oble?ení Tábora v oddíle Jana z Leskovce.
1421 - Zikmund dává Albrechtovi v zástavu Jihlavu a dal?í města.
1422 - Pod dojmem zdrcujících porá?ek dává Zikmund Albrechtovi správcovství celé Moravy
1423 - ?i?ka po neúspě?ném obléhání Jihlavy uzavírá dohodu o vzájemném neútočení.
1425 - Albrecht dává svolení k vyhnání ?idů z Jihlavy. Jihlav?tí se velmi ostře utkala s táboryty o Kamenici nad Lipou.
3. a? 9. září - byla Jihlava znovu obléhána husity. Po ?esti dnech husité obléhání vzdali o odtáhli na výpad do Rakous. Městská rada kupuje od Mikulá?e Barchaníka dům, který přestavuje na novou radnici.
1427 - Na rozhraní března o dubna dochází ke třetímu obléhání husity v čele s Janem Roháčem z Dubé. I toto oble?ení končí ov?em neúspě?ně.
1433 - Dochází k podepsání mírové smlouvy mezi Albrechtem a Zdeňkem z Vald?tejna, hlavním nepřítelem Jihlavy. Čím? měla být uklidněna oblast kolem Jihlavy.
5. července 1436 - Podepsání Basilejských kompaktát v Jihlavě. co? znamená faktické ukončení husitských válek.
12. srpna 1436 - Císař Zikmund potvrzuje Jihlavským v?echna privilegia
8. listopad 1441 - Jihlava podepisuje listinu uzavírající mír s Táborem.
4. duben 1454 - Král Ladislav oznamuje osvobození Jihlavských od placení v?ech mít a cel v Čechách a na Moravě.
1458 - Král Jiří z Poděbrad obléhá město.
1466 - Pape? Pavel II. nařizuje Jihlavským, aby se postavili proti Jiřímu z Poděbrad.
1467 - Jiří z Poděbrad odnímá Jihlavě vrchní horní právo za její nepřátelský postoj.
1471 - Korunovace Matyá?e Korvína za českého krále v Jihlavě.
1472 - Jihlav?tí přepadají Německý Brod.
1477 - Král Matyá?e slevuje Jihlavským na 10 let v?echny dávky, aby se město zbavilo dluhů.
1479 - Král Matyá?e potvrzuje Jihlavě v?echna privilegia a uděluje právo pečeti s červeným voskem.
1480 - Morová epidemie při které zemřelo údajně 4000 obyvatel. Brána Matky Bo?í se upravuje do pozdně gotické podoby. Mimořádného rozmachu dosahuje soukenictví, dosvědčují to i soudobé prameny uvádějící ke konci stol. 400 - 500 soukenických mistrů.
1492 - Král Vladislav II. uděluje Jihlavě tzv. Zlaté privilegium, podle něho? nesmí být Jihlava dána do zástavy za královské dluhy.
1508 - Zahájena přestavba brány Matky Bo?í do pozdně gotické podoby.
1513 - Mni?i klá?tera v Kří?ové ulici svojí neopatrností a lehková?ností zapříčinili po?ár ve kterém padlo za obě? 60 domů ve městě a 30 na předměstí a zahynulo 13 osob. Král Vladislav II. osvobozuje Jihlavu na 5 let od daní, aby mohla napravit ?kody po po?áru.
1520 - Na následky zhoubné morové epidemie umírají stovky obyvatel, hlavně mezi chudinou a chud?ím obyvatelstvem.
5. října se protrhl z nedbalosti nově přijmutého porybného rybník Luká? před Jihlavou s třinácti dal?ími rybníky pod ním le?ícími a vzniklá povodeň zcela vyplavila předměstí U ko?eluhů. Morová epidemie.
1523 - Po?ár, který vypuknul v tomto roce, znamenal velký zásah do vzhledu města. Odstranil řadu staveb vrcholné gotiky a ohraničil období doznívajících pozdně gotických prvků. Král Ludvík osvobozuje Jihlavu na 5 let od daní, aby mohla napravit ?kody po po?áru.
1525 - První m?e slo?ená podle nové liturgie, při ní? se přijímá podobojí způsobem.
29. a? 31. ledna 1527 - Náv?těva krále Ferdinanda I. v Jihlavě, kdy? tudy projí?děl do Čech, aby slo?il královskou přísahu českým stavům.
1530 - Jihlava kupuje od Ctibora a Jana Roubíků z Hlavatec tvrz Stonařov, Prostředkovice, Suchou a Nevcehle za 9000 kop mí?eňských gro?ů.
1532 - Jihlava kupuje od Dětřicha z Dobré Vody polovinu Dlouhé Brtnice a půl pustých vsí Zhořce a Louček za 950 kop českých gro?ů.
1536 - Jihlava kupuje od Jana Trčky z Lípy Stříte? a vsi ?dírec, Dobronín, Zvonějov, Dobe?ov a Herlotice za 5500 kop českých gro?ů
1542 - Jihlava kupuje od Valentina Pra?áka druhou polovinu Dlouhé Brtnice s tvrzí a půl vsi Loučky za 1200 kop českých gro?ů.
1545 - Postavena ka?na na Dolním náměstí.
1571 - Jsou městskou radou potvrzeny základní dokumenty nového bratrstva mistrů pěvců, tabulatorů, ?kolní řád a artikuly.
1595 - Vynalézá mistr Dobroner nový druh sukna zvaný " boy ", tě?ící se velké oblibě v zahraničí.
konec 16. stol. - V Jihlavě dochází k druhému rozkvětu jihlavského dolování.
1609 - Jihlavou prochází poselstvo tureckého sultána císařskému dvoru Rudolfa do Prahy.
1647 - Jihlava obléhána a okupována ?védskými vojsky.
1774 - Nejstar?í zalo?ená továrna v Malém Beranově.
1755 - Jihlava je jako pevnost zru?ena, hlavním důvodem je vývoj dělostřelby, co? by zapříčinilo jednoduché překonání pevnosti.
19. listopad 1805 - Jihlava okupována francouzsko - bavorskými vojsky, Raku?ané v několika srá?kách mezi ?toky a Pávovem Francouze z Jihlavy vytlačily, ov?em po bitvě u Slavkova jsou nuceni se stáhnout a Jihlava je opět zabrána a? do ledna 1806.
1808 - Zavádí se do?ivotní jmenování magistrátu v čele s purkmistrem.
1819 - Se vznikem Jakubského náměstí na místě středověkého hřbitova, zru?eného v r. 1784, je dotvořen komunikační půdorys vnitřního města. Jihlava na vrcholu hudebního ?ivota. Je zalo?en hudební spolek, hlavním organizátorem je ředitel spolku J. F. Pokorný.
1826 - Je osázena dosud pustá strmá stráň od východních městských hradeb do hlubokého údolí Jihlávky a město se chlubí svým prvním parkem, Heulosem.
1835 - 36 - Bedřich Smetana studuje na zdej?ím gymnásiu.
1845 - Zalo?ena Česká čítárna..
duben 1848 - Po zavedení ústavnosti byla v dubnu zavedena instituce čtyř městských senátorů.
9. dubna 1848 - Začínají v Jihlavě vycházet první pravidelné noviny pod názvem " Sonntags - Blatt fur Gewerde, Industrie, Handel und geselliges Leben", je? zahajují souvislou řadu německých regionálních periody, vycházejících ve městě a? do r. 1945 nepřetr?itě.
8. září 1848 - Slavnostní předání praporu Národní gardě na jihlavském náměstí.
1850 - V Jihlavě ustanoven obecní výbor, jako usná?ecí a dozorčí orgán městské správy s 30 členy.
1851 - Do Jihlavy je přelo?ena z Louky u Znojma tabáková továrna.
1861 - Vybudován nový velký pivovar u Vrchlického ulice.
18. listopadu 1864 - Byl pro Jihlavu vydán zvlá?tní statut a Jihlava se zařadila mezi tzv. statutární města. Znamenalo to, ?e městský úřad jihlavský vykonával na území města i kompetenci politického úřadu státní správy v první instanci, čili byl postaven na úroveň okresního hejtmanství.
1869 - Začíná se pohřbívat na novém hřbitově ( Pelhřimovská ulice ).
1870 - Zalo?ena nová plynárna J.Deutschem
1887 - Postaven ?elezniční most přes řeku Jihlavu.
4. září 1900 - Vydává Franti?ek Josef I. na ?ádost jihlavského radního E. Prusika ustanovení povolující a potvrzující dne?ní znak.


Související články:
Jihlava a součastnost (20.10.2007)
Město Jihlava (12.02.2004)

( Celý článek! | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1860 přečtení)
Tento server byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.