Jihlavský Netopýr| Hlavní stránka | Kniha návštěv | Seznam rubrik | Rozšířené hledání |
Vyberte si prosím

Sesterský web
sesterský web Lomy Amerika

Úvod neboli z pera autorů

Databáze je prázdná!


Město Jihlava
Mezi hlubokými lesy Českomoravské vrchoviny se v minulosti vinula tzv. Haberská stezka spojnice mezi Čechami a Moravou, ale i do zemí alpských a uherských. Pár dřevěných chatrčí se krčilo ke kostelíku sv. Jana Křtitele postaveného přímo u důle?itého brodu přes řeku Jihlavu. To byla slovanská ves Stará Jihlava. První písemná zmínka o raně gotickém kostelíku je z roku 1233, ke konci 20. století odkryté původní obrysy dokládají vznik kostelíka o více ne? 20 let dříve.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2985 přečtení)

Jihlava v letopočtech
1101 - Připomenutí staré obchodní stezky z ji?ní Moravy - Moravských Budějovic, Čáslavic, Brtnice, nedaleko Jihlavy, Polná a dál na sever.
12. stol. - Zanedlouho po vzniku první osady postavili osadníci první svatostánek.
první pol. 13. stol. - Byl na místě svatostánku postaven kostelík sv. Jana, pravděpodobně patřící řádu německých rytířů.
1233 - První zmínka v historických pramenech o Jihlavě je pergamenová listina, kde biskup Robert potvrzuje ?e řád německých rytířů prodal v?echny světské statky v Humpolci a nad Jihlavou za 100 hřiven stříbra klá?teru ?elivskému.
1234 - Václav I. daruje Jihlavu s dal?ími statky nově zakládanému cisterciáckému klá?teru v Ti?nově. Pro nás je důle?ité ?e v této listině je oficiálně potvrzena existence trhu a mýta v Jihlavě.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1870 přečtení)

Jihlava a součastnost
Za tzv. První republiky se stala Jihlava přirozeným střediskem Českomoravské vysočiny. Řada soukromých továren produkovala výrobky, jejich? věhlas se ?ířil i do ciziny. Dobré jméno si získaly například jihlavská piána, obuv značky Humanic, výrobky jihlavské "tabáčky" k nejlep?ím se řadil rovně? jihlavský ply?.Horácko, ač chudý kraj, plodilo na kamenitých polích znamenité brambory. Lidové zvyky a umění,jeho? stopy nalézáme v kouzelných betlémech a výrobcích lidového řezbářství, doznívalo po II.světové válce na venkově no?ením tzv."pajeráckých krojů. Čisté a udr?ované město svědčilo o bohatství občanského i duchovního ?ivota. I přes některé sociální střety ?ila vět?ina jihlavského obyvatelstva ve shodě. Ostré národnostní konflikty se vyhrotily po nástupu & Hitlera k moci a vyústily odsunem Němců po II.světové válce.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1057 přečtení)

Město Jihlava a jeho podzemí
Pod celou středověkou zástavbou města Jihlavy se rozprostírá rozsáhlá sí? podzemních chodeb, výklenků, slepých větví a na některých místech roz?ířených prostor tvořících, místnosti i celé sály. Tyto chodby se z pod domů stáčí i pod ulicemi a náměstí, mnohonásobně se větví a dělí i lomí, tak?e nezvaný náv?těvník zde mů?e snadno zabloudit.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (6494 přečtení)

Lidé v Jihlavském podzemí
Prvními lidmi, kteří pravidelně denně sestupovali do podzemí, byli havíři, jen? chodby razili. Mů?eme mít za to, ?e to byli právě oni, nebo? ra?ba chodeb byla provedena tak dokonale, ?e nikdo jiný nepřicházel v úvahu. Zpočátku sice roz?iřovali sklepní prostory pod celý dům náhodně najmutí nádeníci, ale koncem 13. a počátkem 14. Století tě?ba stříbra v okolí města začala upadat, nebo? nejbohat?í ?íly byly ji? vytě?eny. Nastalo první masověj?í propou?tění horníků, zatím jenom v men?ím rozsahu. Tito lidé, kdy? při?li o práci v dolech, byli najímáni mě??any, tak?e přebírali ra?bu pod centrem města do svých rukou. 5. a 6. srpna 1328 do?lo na Jihlavsku k silnému zemětřesení, jen? po?kodilo mnoho dolů v okolí města. Kverkové (tě?ař?tí podnikatelé), kteří neměli peníze na obnovení tě?by, byli nuceni své doly uzavřít a horníky propustit. Tohoto stavu vyu?ili bohatí mě??ané, kteří je zaměstnali na ra?bě podzemních skladovacích prostor. Začalo vznikat zárodečné podzemí.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1758 přečtení)

Trochu geologie neu?kodí
Geologicky nále?í město Jihlava a jeho ?ir?í okolí moldanubickému krystalinyku - moravské moldanubikum je budováno jeho jednotvárnou skupinou, vytvářející úzký pruh při východním okraji centrálního masívu . Skalní podklad historického jádra Jihlavy je převá?ně z biolitické pararuly, prostoupené malými tělesy dvojslídné ?uly, injektované ?ílami aplitu, křemene, ojediněle i pegmatitu. Kontakty mezi dvojslídnou ?ulou a rolou jsou ostré. Mezi rulou a cordieritickými migmatity jsou pozvolné. Biotitické ruly i dvojslídné ?uly bývají navětralé do značných hloubek.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1353 přečtení)

Sanace aneb muselo to být?
Po dokončení mapování byl proveden hydrogeologický průzkum. Do chodeb se vypravili svazarmov?tí potápěči, u? po prvních sestupech se prokázalo, ?e je to jeden z nejobtí?něj?ích úkolů, jaký kdy ?abí mu?i dostali. Sami o tom říkali: "V chodbách je tma, pro zvý?ený kal nepomáhá osvětlování, ve vodorovných chodbách nemáme nad sebou volnou hladinu, navíc jsou chodby někde tak úzké, ?e se v nich nemů?eme otočit, navíc hrozí dal?í závaly." Po průzkumu potápěčů byla odčerpána voda, provedeno dodatečné zakreslení do map, pod povrch sestoupili geologové a kdy? ti řekli svoje, byl vypracován projekt sanace. Nahlédněme nyní do něj ve stručnosti.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1484 přečtení)

Pověsti Jihlavského podzemí
Dle vyprávění starých pamětníků jakýsi vojín C. K. 81. pě?ího pluku se vrátil ze zábavy v restauraci Na slunci do kasáren v poněkud podnapilém stavu. V ?eru chodeb bývalého klá?tera si spletl cestu a místo do své ubikace zamířil k podzemním chodbám. Jejich labyrintem se dostal a? pod kostel sv. Ignáce, kde s hrůzou zjistil, ?e se nachází v hrobce. Pohled na mumifikovaná těla mnichů způsobil, ?e vojín okam?itě vystřízlivěl a zdě?en se vrhl zpět do chodeb, zabloudil v?ak a teprve druhý den se mu podařilo najít cestu zpět.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1548 přečtení)

Město Jihlava a dolování
Před 727 lety vstupuje do dějin na?eho národa svým Horním právem město Jihlava a je příznačné, ?e současně s ním potvrzuje král Václav I. i rozsáhlá práva městská. Jihlava toti? děkuje za svůj rozkvět bohatým stříbrným ?ilám a proslulým dolům, které ji postavily mezi nejpředněj?í města celého království. Če?tí králové ne?etřili svou přízní a zahrnuli Jihlavu v?emo?nými privilegiemi a výsadami.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (3025 přečtení)

Místa Jihlavských kuti??
Společně se vydejme na obhlídku v?ech jedenadvaceti kuti?? v okolí Jihlavy, kde si uká?eme, co se ze slavné minulosti dochovalo, v jakém stavu byly stopy po jihlavských dolech je?tě nedávno a jak vypadají dnes. Nejprve se podívejme, kde se v?ude tě?ilo na území dne?ního města.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1536 přečtení)

Podzemí v České republice
Proto?e náv?těva podzemí není v?dy procházkou rů?ovým sadem, je namístě poučit se některými aktualitami pro na?e moderní 21. století. Pod zemí je stálá teplota, vět?inou vysoká relativní vlhkost a samozřejmě tma. V jeskyních je po vět?inu roku relativně chladno, někdy pouhých 7°C, proto v?dy bez ohledu na druh podzemní prostory pamatujte na oblečení.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2993 přečtení)

O jeskyních
Jsou lidskými výtvory a napodobeninami jeskyní skutečných, mohou být objekty stavebními, ve zdivu, nebo důlními, jako dutiny v hornině. Nejstar?í z umělých jeskyní byly u nás budovány v renesanci. Příkladem mů?e být "grotta" v Císařském mlýně v pra?ské stromovce, nebo ji? zbouraná "krápníková jeskyně" při Rudolfově letohrádku u bývalého Bubenského dvora v Praze - Hole?ovicích.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (3360 přečtení)

O propastech
"Malý vchodový prostor, známý ji? dříve, byl ve svém kraji místem deponie domovního odpadu. Prostora má vertikální stupňovitý charakter v podélné ose zhruba V - Z. V hloubce kolem 10 m je zasti?ena hranice mezi nadlo?ními a podlo?ními vápenci. Pod touto hranicí je výrazný jeskynní horizont, který v hloubce (od vchodu) 25 m končí na hladině krasové vody ve třech studnách, z nich? nejhlub?í je 4 m.
( Celý článek... | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2446 přečtení)

Tento server byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.